Kolaż zdjęć

 • Profesjonalna obsługa kamienic...

  Profesjonalna obsługa kamienic czynszowych

 • ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie...

  ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

 • Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad...

  Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad 20 lat tradycji na toruńskim rynku nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami...

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zakres działalności

Dostępne strony

Kontakt

ul. Warszawska 8/12a

87-100 Toruń

tel.: 56 657 50 70 (~69)

   fax: 56 661 54 84                                            

  kom: 501 75 40 25  

adres e-mail:
biuro@biuroadmin.com

Ścieżka nawigacji

Treść strony

O F E R T A   D L A   W Ł Ś C I C I E L I   K A M I E N I C   C Z Y N S Z O W Y C H

 

ZAKRES  USŁUG  ŚWIADCZONYCH
W  RAMACH  UMOWY  O  ZARZĄDZANIE

(czynności zwykłego zarządu)

 

 • naliczanie czynszu najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego (zimna woda i kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna w pomieszczeniach przynależnych, c.o. itp.);
 • wystawianie faktur bądź rachunków za najem lokali użytkowych;
 • okresowe rozliczanie opłat niezależnych od wynajmującego;
 • wynajmowanie, za każdorazową zgodą Właściciela, wolnych lokali, sporządzanie umów najmu, sporządzanie aneksów do umów, wypowiadanie umów najmu, protokolarne przejmowanie lokali opuszczanych przez najemców i protokolarne przekazywanie lokali nowym najemcom;
 • nadzór nad realizacją umów najmu;
 • doręczanie najemcom książeczek opłat czynszowych;
 • wydawanie najemcom zaświadczeń dotyczących spraw stosunku najmu, w tym niezbędnych do otrzymania dodatków mieszkaniowych;
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie czynszu i innych opłat należnych od najemców;
 • egzekwowanie od najemców terminowości w opłacie ich zobowiązań i prowadzenie przedsądowych procedur windykacyjnych oraz dokonywanie, zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, procedur prowadzących do wypowiedzenia najmu, w sytuacjach uzasadniających wypowiedzenie;
 • bieżąca windykacja należności od najemców oraz przygotowanie i przekazanie prawnikowi kompletu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego w przypadkach uzgodnionych z Właścicielem;
 • załatwianie wszelkich spraw związanych z relacją: wynajmujący - najemca oraz mediacje z najemcami w sprawach spornych;
 • prowadzenie dokumentacji finansowej nieruchomości, w tym uproszczonej księgowości niezbędnej do rozliczeń podatkowych Właściciela oraz comiesięczne przekazywanie Właścicielowi pisemnej informacji o przychodach i kosztach na potrzeby jego rozliczeń podatkowych;
 • zlecanie prowadzenia książki obiektu budowlanego, zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości i nadzór nad wykonywaniem zaleceń wynikających z tych przeglądów;
 • organizacja prac związanych z utrzymaniem porządku, właściwego stanu technicznego nieruchomości oraz planowanie, zlecanie i nadzorowanie wykonawstwa usług porządkowych, konserwacyjnych i remontowych;
 • zawieranie umów na świadczenie usług z zakładami komunalnymi i innymi dostawcami mediów oraz nadzór nad prawidłową realizacją tych umów;
 • załatwianie wszelkich spraw dotyczących nieruchomości w urzędach administracji lokalnej i zakładach usług komunalnych, oraz innych urzędach i instytucjach według potrzeb i rejonizacji;
 • regulowanie zobowiązań płatniczych nieruchomości;
 • osobiste i telefoniczne konsultacje z Właścicielem w sprawach, dotyczących zagadnień prawnych i podatkowych związanych z zarządzaną nieruchomością;
 • sporządzanie pism urzędowych we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, po wcześniejszej konsultacji z Właścicielem.

Stopka adresowa

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2018 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

przewiń stronę do góry