Zakres działalności

Kontakt

ul. Warszawska 8/12a

87-100 Toruń

tel.: 56 657 50 70 (~69)

   fax: 56 661 54 84                                            

  kom: 501 75 40 25  

adres e-mail:
biuro@biuroadmin.com

Ścieżka nawigacji

Treść strony

Obowiązek informacyjny wobec Klientów

Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości „ADMIN” s.c.; ul. Warszawska 8/12a; 87-100 Toruń; NIP: 9562061750, e-mail: biuro@biuroadmin.com, tel. +48 56 657 50 70, +48 501 75 40 25.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 29 ust. 1b ustawy o własności lokali (Dz. U. 1994, Nr 85, poz. 388 z późn. zm.) w celu zarządzania nieruchomością wspólną;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 22 tiret 2 ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) w celu monitoringu wizyjnego obiektu, w którym mieści się siedziba Administratora;
 5. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 3. dane osobowe przetwarzane na potrzeby monitoringu wizyjnego obiektu, w którym mieści się siedziba Administratora, będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy.

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, adres, NIP, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.
Podanie adresu nieruchomości (lub lokalu), nr telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne jednakże ich nie podanie uniemożliwi skuteczny kontakt w istotnych sprawach związanych z nieruchomością (lub lokalem). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie uniemożliwia wykonanie umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Prawa wymienione powyżej (pkt 1-6) można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): biura rachunkowe, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności, przewoźnicy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Stopka adresowa

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2018 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

przewiń stronę do góry