Kolaż zdjęć

 • Profesjonalna obsługa kamienic...

  Profesjonalna obsługa kamienic czynszowych

 • ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie...

  ADMIN s.c. - kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

 • Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad...

  Biuro Nieruchomości ADMIN s.c. - ponad 20 lat tradycji na toruńskim rynku nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomościami...

  Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zakres działalności

Dostępne strony

Kontakt

ul. Warszawska 8/12a

87-100 Toruń

tel.: 56 657 50 70 (~69)

   fax: 56 661 54 84                                            

  kom: 501 75 40 25  

adres e-mail:
biuro@biuroadmin.com

Ścieżka nawigacji

Treść strony

O F E R T A   D L A   W S P Ó L N O T   M I E S Z K A N I O W Y C H

 

ZAKRES  USŁUG  ZARZĄDZANIA  NIERUCHOMOŚCIĄ  WSPÓLNĄ
W  RAMACH  UMOWY  O  OBSŁUGĘ  ZARZĄDU
LUB  SPRAWOWANIE  ZARZĄDU

(czynności zwykłego zarządu)


 
I.  OBSŁUGA  ADMINISTRACYJNA
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych oraz najemców;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości;
 • pobieranie, ewidencjonowanie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości;
 • wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej (jeśli takowe istnieją);
 • wydawanie zaświadczeń dla właścicieli lokali lub najemców oraz poświadczanie wniosków o dodatki mieszkaniowe;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz wpłat na fundusz remontowy, wnoszonych w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali;
 • rozliczanie lub zlecanie rozliczeń kosztów dostarczania do poszczególnych lokali mediów w kwartalnych, półrocznych lub rocznych cyklach rozliczeniowych zgodnie z uchwałą właścicieli lub dyspozycją zarządu;
 • bieżąca windykacja opłat należnych od właścicieli lokali oraz zlecanie windykacji w postępowaniu sądowym;
 • wykonywanie i zlecanie innych czynności przewidzianych w umowie o zarządzanie lub wynikających z ustawy o własności lokali.
II.  OBSŁUGA  TECHNICZNA  NIERUCHOMOŚCI
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;
 • zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń, stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymagami prawa budowlanego;
 • nadzorowanie utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenów zielonych nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z przepisów prawa;
 • zawieranie umów związanych z realizacją powyższego zadania, poprzez angażowanie dozorcy, lub w innej formie zgodnie z decyzją właścicieli lub dyspozycją Zarządu;
 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej niezakłóconych dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu, sygnału telewizji kablowej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych itp.;
 • zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej (np. anteny zbiorcze, domofon);
 • zapewnienie bieżącej konserwacji oraz niezbędnych napraw i remontów nieruchomości wspólnej, a w szczególności urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali niezakłócone korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej itp.;
 • zlecanie usuwania nagłych awarii i ich skutków w części nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie umów ubezpieczenia nieruchomości, po zasięgnięciu opinii członków Wspólnoty lub Zarządu;
 • regulowanie podatków lokalnych i innych opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej;
 • organizowanie procedur wyłaniania wykonawców większych remontów, zawieranie umów o roboty budowlane bądź dostawy usług, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich modyfikacja bądź rozwiązywanie w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych;
III.  OBSŁUGA  BANKOWO - KSIĘGOWA
 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty z oddzielnym kontem lub subkontem funduszu remontowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości Wspólnoty, w formie określonej prawem i uchwałą właścicieli lokali;
 • sporządzanie, w konsultacji z Zarządem,  rocznego sprawozdania finansowego, najpóźniej na 10 dni przed terminem rocznego zebrania sprawozdawczego Wspólnoty;
 • przygotowywanie, w konsultacji z Zarządem, projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego oraz rozliczeń funduszu remontowego;
IV.  REPREZENTOWANIE  WSPÓLNOTY
 • reprezentowanie Zarządu Wspólnoty i ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty wobec organów i wszelkich instytucji administracji rządowej i samorządowej, sądów, banków, zakładów usług komunalnych, a także w stosunkach z członkami wspólnoty i osobami trzecimi, jeśli wynika to z umowy o zarządzanie lub z pełnomocnictw udzielonych zarządcy;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa organizacyjna zebrań wspólnoty mieszkaniowej.
V.  e-ADMIN - INTERNETOWY  SYSTEM  OBSŁUGI   MIESZKAŃCA
 • system szybkiego kontaktu zarządca-mieszkańcy (zgłaszanie usterek, stany liczników, sprawy bieżące itp) za pomoca indywidualnego konta mieszkania;
 • możliwość podglądu aktualnego salda i należności poprzez witrynę www;
 • indywidualna strona dla każdej wspólnoty mieszkaniowej zawierająca dane, informacje i aktualności.

Stopka adresowa

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

2008-2018 Biuro Nieruchomości Admin S.C., 87-100 Toruń, ul. Warszawska 8/12a

przewiń stronę do góry